Onderzoek

Om de genezingskans van kinderen met kanker te verhogen en behandelingen te verbeteren is veel onderzoek nodig. Mede dankzij KiKa worden veel belangrijke onderzoeken naar kinderkanker gefinancierd. Met als doel: 95% genezing.

Onderzoeken en kwaliteitsbewaking

Met de giften en bijdragen die KiKa ontvangt financieren we wetenschappelijk en klinisch onderzoek naar kinderkanker. Dit moet leiden tot een beter inzicht in hoe kinderkanker ontstaat, hoe het beter kan worden gediagnosticeerd en hoe het kan worden behandeld met zo weinig mogelijk bijwerkingen. Omdat we van mening zijn dat voor de realisatie van onze doelstellingen alleen excellent onderzoek voor ondersteuning in aanmerking komt hebben we, met ingang van 2013, een eigen Wetenschappelijke Raad (WR) aangesteld die alle onderzoeksvoorstellen beoordeelt.

Wetenschappelijke Raad van KiKa

De Wetenschappelijke Raad van KiKa (WR KiKa) bestaat uit vooraanstaande onafhankelijke onderzoekers op het gebied van kanker, met goedkeuring van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Ieder hebben zij een eigen expertise die samen het hele veld van kankeronderzoek bestrijken.

De WR KiKa bestaat uit de volgende leden:

Prof. dr. Jacques Neefjes (voorzitter)
Dr. Anne May (vice-voorzitter)
Prof. dr. Yves Benoit
Prof. dr. Edwin Cuppen
Prof. dr. Carl Figdor
Prof. dr. Roel Willemze
Prof. dr. Fred Falkenburg
Dr. Bert van der Reijden
Prof. dr. Alwin Huitema

De WR KiKa komt vier keer per jaar bijeen om projecten te bespreken.

Het reglement van de Wetenschappelijke Raad is hier te lezen.

Financieringsvormen

KiKa kent drie financieringsvormen:

 • Pilotprojecten (bedrag tot € 100.000)
 • Meerjarige projecten (max. 4 jaar, bedrag tot € 600.000)
 • Meerjarige programma’s (max. 6 jaar, bedrag tot € 2.500.000)

Financiële steun kan uitsluitend worden aangevraagd wanneer het onderzoek een duidelijke relatie heeft met kinderkanker.

Beoordelingsprocedure pilotprojecten

KiKa streeft naar een zorgvuldige maar tevens zo kort en efficiënt mogelijke beoordelingsprocedure. Het streven is de beoordelingsprocedure binnen drie maanden te voltooien.

 • De financieringsvorm “pilotproject” is specifiek bedoelt om de haalbaarheid van een uitzonderlijk, innovatief onderzoeksvoorstel te exploreren. Het pilotproject heeft tot doel om vast te stellen of het onderzoeksvoorstel kansrijk is en bij succes zal het het voorwerk voor een uiteindelijk onderzoeksvoorstel vormen.
 • Pilotprojecten worden door de WR KiKa beoordeeld. Externe referenten kunnen hierbij geraadpleegd worden.
 • De totale kosten voor een pilotproject dienen lager dan €100,000 te zijn, en dienen zowel materiele als personele kosten te dekken.
 • De looptijd van een pilotproject is maximaal 1,5 jaar
 • Pilotprojecten kunnen doorlopend bij KiKa worden ingediend. Wanneer deze echter vóór de onderstaande data worden ingediend, zal het project bij de eerst volgende vergadering van de WR KiKa besproken worden:
  1 januari
  1 april
  1 juli
  1 oktober

Beoordelingsprocedure meerjarige projecten

KiKa streeft naar een zorgvuldige maar tevens zo kort en efficiënt mogelijke beoordelingsprocedure. Het streven is de beoordelingsprocedure binnen drie maanden te voltooien.

 •  Projecten kunnen doorlopend bij KiKa worden ingediend. Wanneer deze echter vóór de onderstaande data worden ingediend, zal het project bij de eerst volgende vergadering van de WR KiKa besproken worden:
  1 januari
  1 april
  1 juli
  1 oktober
 • Er vindt geen voorselectie plaats. KiKa behoudt echter de mogelijkheid om een project op advies van de WR KiKa niet in behandeling te nemen.
 • Alle meerjarige projecten worden eerst beoordeeld door tenminste twee onafhankelijke externe referenten uit zowel binnen- als buitenland. Zij geven hun mening over de wetenschappelijke kwaliteit van de aanvraag, de standing van de onderzoekers, de haalbaarheid en de relevantie voor kinderkanker.
 • Externe referenten geven bij het beoordelen van de projecten en programma’s een ‘overall score’. Zij hebben daarbij de keuze uit: internationally leading / internationally competitive / good / average. Alleen projecten die als ” internationally leading” of “internationally competitive” beoordeeld worden kunnen voor financiering in aanmerking komen.
 • Vervolgens geeft de WR KiKa een eindoordeel en adviseert de directie van KiKa of het project van voldoende kwaliteit is om in aanmerking te komen voor financiering. Op basis van de gegeven commentaren kan tevens aan de projectleiders gevraagd worden eerst enkele specifieke vragen te beantwoorden en/of het project aan te passen (herindiening) vooraleer een definitief advies gegeven zal worden.
 • De directie beslist, op basis van de ranking en afhankelijk van de beschikbare middelen, over toezegging of afwijzing van financiering van een project.
 • Voor het waarborgen van een uiterst hoge kwaliteit worden alleen projecten die van de referenten en de WR KiKa een zeer positief oordeel krijgen direct goedgekeurd. Projecten die wel van hoge kwaliteit zijn maar door hun lagere ranking niet direct in aanmerking komen voor financiering, dingen automatisch mee voor financiering in de volgende ronde
 • Het besluit van de directie zal zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd naar de projectleiders als ook naar het hoofd kinderoncologie van het betreffende medisch centrum.
 • Een herindiening van een meerjarig project wordt direct aan de WR KiKa voorgelegd. Uitsluitend op advies van de WR KiKa zal het project alsnog naar externe referenten uitgestuurd worden.

Beoordelingsprocedure meerjarige programma’s

Meerjarige programma’s worden één keer per jaar beoordeeld. Voor programma’s dient een vooraanvraag te worden ingediend voor 1 april. De WR KiKa zal vervolgens beoordelen welke aanvragers worden uitgenodigd om een volledige aanvraag in te dienen voor 1 september. Dit wordt begin juli bekendgemaakt. Na een uitgebreide beoordeling en interview van de aanvragers wordt het meest veelbelovende programma, mits van excellente kwaliteit, gehonoreerd. Bekendmaking van toekenning vindt plaats in december. Er wordt naar gestreefd hier ook media aandacht voor te vragen.

Wanneer KiKa het nodig acht kan de hierboven beschreven procedure worden versneld of aangepast.

Hieronder vind je de schematische weergaven van de beoordelingsprocedures (klik op de afbeelding om te vergroten):

Beoordelingsprocedure programma’s
Beoordelingsprocedure programmas
Beoordelingsprocedure projecten
Beoordelingsprocedure projecten

Kwaliteitsbewaking

Gedurende de looptijd van de projecten en programma’s volgt KiKa de voortgang van het onderzoek. Wanneer er naar het oordeel van KiKa onvoldoende voortgang is, behoudt KiKa zich het recht voor om de financiering tussentijds te stoppen. Er zijn drie toetsingsmomenten:

 • Voortgangsrapport; wanneer het onderzoek een looptijd heeft van langer dan een jaar, moet een jaar na de start van het onderzoek over de voortgang worden gerapporteerd. Hierin dient ook een reactie te worden opgenomen op de commentaren van de referenten en WR KiKa. Op basis van het oordeel van de WR KiKa beslist de directie van KiKa over de voortzetting van de financiering. Een negatieve beoordeling kan leiden tot het opschorten of stopzetten van financiële steun. Bij een positieve beoordeling kan het onderzoek worden voortgezet.
 • Site Visit; tijdens de Site Visit wordt de voortgang van alle drie- en vierjarige projecten die twee jaar looptijd achter de rug hebben gepresenteerd aan een internationaal panel van deskundigen, de Site Visit commissie. Deze wordt voorgezeten door een lid van de WR KiKa. De Site Visit-commissie communiceert (schriftelijk) haar bevindingen aan de WR KiKa die vervolgens de directie van KiKa adviseert over de voortzetting van de financiering.
 • Eindverslag; bij afronding van het project moet een schriftelijk verslag ingediend worden waarin de resultaten van het project beschreven staan. Dit verslag wordt door de WR KiKa beoordeeld.