Kwaliteitsbewaking bij KiKa

KwaliteitsbewakingMet de giften en bijdragen die KiKa ontvangt financieren we wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker. Omdat we van mening zijn dat voor de realisatie van onze doelstellingen alleen excellent onderzoek voor ondersteuning in aanmerking komt heeft KiKa een eigen Wetenschappelijke Raad (WR) die alle onderzoeksvoorstellen beoordeelt. Gedurende de looptijd van de onderzoeken volgt KiKa de voortgang. Wanneer er naar het oordeel van KiKa onvoldoende voortgang is, behoudt KiKa zich het recht voor om de financiering tussentijds te stoppen. 

 

Wetenschappelijke Raad KiKa
De Wetenschappelijke Raad KiKa (WR KiKa) bestaat uit vooraanstaande onafhankelijke onderzoekers op het gebied van kanker, met goedkeuring van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Ieder hebben zij een eigen expertise die samen het hele veld van kankeronderzoek bestrijken.

Kwaliteitsbewaking
Gedurende de looptijd van de onderzoeken volgt KiKa de voortgang. Wanneer er naar het oordeel van KiKa onvoldoende voortgang is, behoudt KiKa zich het recht voor om de financiering tussentijds te stoppen. Er zijn drie toetsingsmomenten:

• Voortgangsrapport; wanneer het onderzoek een looptijd heeft van langer dan een jaar, moet een jaar na de start van het onderzoek over de voortgang worden gerapporteerd. Hierin dient ook een reactie te worden opgenomen op de commentaren van de referenten en WR KiKa. Op basis van het oordeel van de WR KiKa beslist de directie van KiKa over de voortzetting van de financiering. Een negatieve beoordeling kan leiden tot het opschorten of stopzetten van financiële steun. Bij een positieve beoordeling kan het onderzoek worden voortgezet.
• Site Visit; tijdens de Site Visit wordt de voortgang van alle drie- en vierjarige projecten die twee jaar looptijd achter de rug hebben gepresenteerd aan een internationaal panel van deskundigen, de Site Visit commissie. Deze wordt voorgezeten door een lid van de WR KiKa. De Site Visit-commissie communiceert (schriftelijk) haar bevindingen aan de WR KiKa die vervolgens de directie van KiKa adviseert over de voortzetting van de financiering.
• Eindverslag; bij afronding van het project moet een schriftelijk verslag ingediend worden waarin de resultaten van het project beschreven staan. Dit verslag wordt door de WR KiKa beoordeeld.